Som una universitat pública que creu que tothom mereix l’oportunitat de formar-se. Per aquest motiu, oferim el nostre propi programa de beques i ajudem a l’estudiant en la gestió de totes les ajudes estatals i autonòmiques.

Beques MEC

La universitat de Lleida assessora els seus estudiants a l’hora de realitzar les sol·licituds a les beques del ministeri.

Beques AGAUR

La universitat de Lleida assessora els seus estudiants a l’hora de realitzar les sol·licituds a les beques de la generalitat.

Beques de col·laboració UdL

La UdL ofereix a l’estudiantat la possibilitat de realitzar tasques de col·laboració en diferents unitats estructurals i serveis universitaris.

Les beques de col·laboració són una oportunitat de formació complementària per a l’estudiant que cursa estudis a la UdL en règim d’ensenyament oficial.

Les beques de col·laboració poden ser en serveis i unitats de la universitat o de caràcter específic.

Beques d’introducció a la recerca

La Universitat de Lleida és conscient de la importància del foment de l’esperit de recerca entre l’estudiantat universitari com un complement, en règim de compatibilitat, dels seus estudis. També es considera important propiciar la iniciació de la carrera científica de l’estudiantat matriculat en estudis de postgrau en la nostra universitat.

La Universitat respon a aquestes circumstàncies donant suport a l’estudiantat per tenir un primer contacte i introduir-se en el món de la recerca científica i tècnica realitzant una estada i tasques de recerca en grups de recerca de la UdL en el marc dels seus projectes. D’altra banda, aquestes beques són d’interès per als grups de recerca, ja que els permeten incorporar estudiants en formació a un projecte.

Ajuts de viatge

És un ajut econòmic que la UdL dóna a l’estudiantat que realitza estades fora de la UdL en l’àmbit de programes de mobilitat acadèmica tanten l’àmbit nacional com internacional.

Ajuts a l’estudi per situacions socioeconòmiques greus

És un ajut econòmic destinat a l’estudiantat matriculat en la UdL, que es trobi en situacions d’especial dificultat socioeconòmica i que han pogut condicionar el pagament de la matrícula de les titulacions oficials de la UdL durant el curs acadèmic 2015-16.

Ajuts per a estudiants amb necessitats especials

El Programa UdLxTothom (UdL per a tothom) forma part dels serveis que la UdL ofereix a tota la comunitat universitària, amb l’objectiu d’afavorir la formació superior i promoure la participació de les persones que presenten alguna discapacitat a la nostra universitat. Els destinataris d’aquesta unitat són: l’estudiantat, el personal d’administració i serveis i el personal docent i investigador amb necessitats singulars que requereixin pel desenvolupament de la seva activitat alguna mena de suport o adaptació.